กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับอนุบาลปีที่1

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยคำนึงถึงพัฒนาการ และความสนใจของนักเรียนเป็นที่ตั้ง สำหรับปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่มีอยู่ในระบบนิเวศน์ใกล้เคียงของโรงเรียน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และสนใจสิ่งรอบตัว