กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โดยคำนึงถึงพัฒนาการ และความสนใจของนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 ไปทัศนศึกษาที่ ซีไลฟ์ แบงคอก โอเชี่ยน เวิลด์ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และสนใจสิ่งรอบตัว