กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม นพรัตน์เกม ครั้งที่ 6

โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้เรียนซึ่งจะเป็นพื้นฐานของความพร้อมทางด้านวิชาการ จึงเป็นที่มาของกิจกรรมนพรัตน์เกม ครั้งที่ 6 ซึ่งจะสร้างให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการศึกษาในขั้นต่อไป