กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการจัดกิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้นักเรียน ได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน และเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต การดำเนินการในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร ในพื้นที่ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากผู้ปกครองของเราเองเข้ามาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านอาชีพการทำขนมเค้ก คุกกี้ คัพเค้ก และเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับนักเรียนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง สร้างทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องปราชญ์ชาวบ้านที่นักเรียนรู้จัก