กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองมาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์เห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อความสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561