กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมวันไหว้ครู

การไหว้ครูเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะถือว่าครูเป็นผู้ให้ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน มุ่งปลูกฝังนักเรียนทุกคนให้เป็นคนดีของสังคม ผู้ที่จะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้นั้นต้องมีครูช่วยชี้แนะแนวทางให้ ดังนั้นโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณครู บูชาครูด้วยความรัก ความตั้งใจ เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียนเพื่อความรุ่งเรืองของชีวิตนักเรียน