กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมปฐมนิเทศ

กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นการประชุมชี้แจงของทางโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมมือกันระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านการเรียนได้เต็มศักยภาพ และเป็นการพบปะกันระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองในการสร้างความเข้าใจอันดีแก่กัน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามข้อสงสัย