กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม Cooking

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรม Cooking ขึ้นมา เพื่อเป็นการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ การกล้าแสดงออกและสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข