กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

ปราชญ์ชาวบ้าน

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์เน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความเป็นไทย การดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และท้องถิ่น ตลอดจนประเทศชาติ