กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรม โรงเรียนสีขาว

ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาโดยตลอด โรงเรียนในฐานะบ้านหลังที่สองของนักเรียนจึงมีหน้าที่สำคัญยิ่งในการปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติด จึงเป็นที่มาของกิจกรรมโรงเรียนสีขาว ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559