กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมท้ัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดมีกิจกรรมทัศนศึกษา การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัยสมบูรณ์สถานศึกษาได้เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายและเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด ดังนั้นสถานศึกษาจึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้จากแหล่งการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่างๆ จากความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน