กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมท้ัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 ที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสยามโอเชียนเวิลด์ ในวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง การได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและจดจำสิ่งที่ได้พบเห็น การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด