กิจกรรมและประมวลภาพ

Activities & Gallery

กิจกรรมอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้วยโรงเรียนนพรัตน์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ เป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริการทุกแห่ง ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจบริการต้องมีจิตใจรักในงานด้านบริการ ผู้ให้บริการต้องมีความสมัครใจทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ มีความเสียสละ ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องมีใจรักและชอบในงานบริการ โรงเรียนนรัตน์พัฒนศาสตร์จึงจัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลากร ภายใต้หัวข้อ "Educator Service Mind" ในนวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 โดย ดร.จอมขวัญ เลื่องลือ อาจารย์พิเศษจากสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ